Het nieuwe jaar

In januari van ieder nieuw jaar wordt er terug gekeken naar het voorgaande jaar. In 2015 zijn er in de agrarisch sector veel dingen veranderd: het melkquotum is afgeschaft, er wordt gesproken over fosfaatrechten, een nieuwe staatssecretaris, de opbrengstprijzen in de legpluimveehouderij en in de tuinbouw die flink zijn verbeterd en nog veel meer. Daarnaast is het LAJK in 2015 volop actief geweest! Er zijn cursussen georganiseerd, er heeft een bezoek bij het distributie centrum van Jan Linders plaatsgevonden, informatie avonden over diversie thema’s, het politiek debat in het kader van de provinciale verkiezingen en de lobby voor de belangen van de agrarische jongeren en jonge agrariërs heeft natuurlijk ook niet stil gestaan. Daarnaast is onze eigen dagelijks bestuurder, Thijs Rompelberg,  toegetreden tot het hoofdbestuur van de LLTB en hebben wij afscheid van hem genomen. Maar hebben we Gerda Verboort en Mayco ten Kate in ons bestuur mogen verwelkomen.

In 2016 zit het LAJK ook niet stil! Er worden wederom volop cursussen georganiseerd zoals de BHV en knaagdierbeheersing. Behalve cursussen zijn er diverse bijeenkomsten in samenwerking met de verschillende ondersteuners van het LAJK. Naast het aantal activiteiten veranderd de bestuurssamenstelling ook: onze penningmeester Judith Deusings, dagelijks bestuurder Willem Evers en onze voorzitter Mat Winkelmolen gaan aan het einde van het seizoen afscheid nemen van het LAJK. Niels Quicken is tijdens de nieuwjaarsborrel op 13 januari unaniem ingestemd als nieuw dagelijks bestuurder.

Nog even een persoonlijke terugblik naar 2015: van start gegaan bij mij baan bij ABN AMRO, de bestuurderstraining voor het dagelijks bestuur van het LAJK en natuurlijk Nepal. Eind november ben ik voor Agriterra op pad geweest naar Nepal, om lokale boeren te trainen over het opstellen van doelen en het belang en de voordelen van managementinformatie. Daarnaast hebben de boeren templates gekregen die ze kunnen gebruiken voor het vastleggen van informatie, zoals een kasboek. Het geeft zoveel energie om boeren in ontwikkelingslanden te helpen met de kennis en de ervaringen vanuit Nederland!

Namens het LAJK wil ik iedereen een succesvol en goed agrarisch jaar toewensen!

Ilse Verhoijsen

Vice voorzitter LAJK